Kaslani. 2021. “Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Motode Permainan Kerjasama Untuk Meningkatkan Penyesuaian Peserta Didik Kelas XI TP 1 Di SMK Negeri 1 Adiwerna”. JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling 3 (2), 67 - 77. https://doi.org/10.24905/jcose.v3i2.72.