(1)
Kaslani. Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Motode Permainan Kerjasama Untuk Meningkatkan Penyesuaian Peserta Didik Kelas XI TP 1 Di SMK Negeri 1 Adiwerna. JCOSE 2021, 3, 67 - 77.